სამშაბათი, 29.09.2020, 06:31
მოგესალმები სტუმარი

...

მთავარი » 2010 » ოქტომბერი » 05

pres-relizi

oqtomberi, 2010 weli            

  

kulturul-humanitaruli fondi soxumi"

 

2010 wlis 1 oqtombridan 2011 wlis 30 seqtembramde kulturul-humanitaruli fondi soxumi" demokratiis erovnuli fondis (NED, vaSingtoni) xelSewyobiT axorcielebs proeqts qalTa aqtivobis gazrda, sazogadoebis da politikuri partiebis motivacia qarTul politikaSi genderuli Tanasworobis misaRwevad".

proeqtis geografia moicavs dasavleT saqarTvelos oTx regions (imereTi, samegrelo, aWara, guria).

 

proeqtis mizania:

 

saqarTveloSi Catarebulma araerTma kvlevam aCvena, rom politikur partiebSi qalebis datvirTva, ZiriTadad, modis socialur sferoze, saqvelmoqmedo saqmianobaze, sazogadoebasTan urTierTobasa da amomrCevelTan uSualo kontaqtis damyarebaze. amasTanave, msoflio gamocdileba cxadyofs, rom im qveynebSi, sadac ufro meti qalia maRal Tanamdebobaze,  miT ukeTaa mogvarebuli socialuri problemebi, aris myari da stabiluri mSvidoba.

saqarTveloSi dRes Seqmnili situacia gviCvenebs, rom rac SeiZleba meti qalia saWiro mSvidobisa da usafrTxoebis dacvis, demokratiuli principebis damkvidrebis saqmeSi. aqedan gamomdinare, mniSvnelovnad migvaCnia am kuTxiT muSaobis kidev ufro gaaqtiureba, raTa momavali saparlamento arCevnebisTvis politikur partiebs SevTavazoT kidev ufro meti konkurentunariani, profesionali da saTanadod momzadebuli qali kandidati. 

axal proeqtSi kvlavac grZeldeba amomrCevel qalTa ligis mxardaWera dasavleT saqarTvelos qalaqebSi - quTaisi, wyaltubo, xoni, xobi, zugdidi, foTi, ozurgeTi da baTumi. klubebis wevrebis maqsimaluri CarTulobiT SemuSavdeba winadadebebi  socialur sferoSi qalTa dacvis kuTxiT, romlebic Semdgomi advokatirebis kuTxiT waredgineba yvela politikur partias,  visTanac  araerTi welia, mWidrod vTanamSromlobT. SemdgomSi maTive saSualebiT igegmeba am sakiTxebis lobireba qveynis sakanonmdeblo xelisuflebaSi.

sainformacio-saganmanaTleblo saqmianobis axali etapi moicavs satelevizio da radiogadacemebs, sainformacio Jurnalis gamoSvebas, vorkSopebis Catarebas, sadac qalebi Seiswavlian debatebis warmarTvis da advokatirebis teqnikas, strategiebis SemuSavebas da aimaRleben liderul unar-Cvevebs, gaxdebian sazogadoebisTvis ufro metad cnobadebi.

proeqtis farglebSi dagegmili yvela RonisZieba mimarTuli iqneba qalTa SesaZleblobebis gasaumjobeseblad politikur procesebSi maTi srulfasovani CarTvis mizniT.

migvaCnia, rom proeqtis ganxorcieleba xels Seuwyobs qalTa politikuri SesaZleblobebis gazrdas da momavali saparlamento arCevnebisTvis genderuli suraTis Secvlas, rac, Tavis mxriv moqalaqeebis mdgomareobis gaumjobesebis, qveyanaSi mSvidobis, stabilurobisa da demokratiuli principebis damkvidrebis garantiaa.


კატეგორია: მიმართვები და ღია წერილები | ნანახია: 899 | დაამატა: moderatori | თარიღი: 05.10.2010

საბჭოები
ფილმი
სოციალური კლიპი
შემოგვიერთდით
ცენტრები
2009 წლის არქივი
ალიანსი
ძებნა
კალენდარი
«  ოქტომბერი 2010  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
ჩანაწერების არქივი
ჩვენი გამოკითხვა
შეგვაფასეთ
სულ პასუხი: 131
ჩვენი დონორები
ჩვენი პარტნიორები
სტატისტიკა

სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0